Obchodní podmínky

 

1 - Úvodní ustanovení
2 - Provozovatel obchodu, dodavatel
3 - Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
4 - Specifikace zboží
5 - Kupní cena, způsoby úhrady kupní ceny
6 - Termín dodání, místo dodání, způsob dodání
7 - Potvrzení objednávky
8 - Platba
9 - Odstoupení od smlouvy
10 - Vady zboží, reklamace
11 - Řešení sporů
12 - Ochrana osobních údajů
13 – Další ustanovení
14 – EET
15 – Závěrečná ustanovení 

 

§ 1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.max-i.cz, jehož provozovatelem je právnická osoba PR&PL s.r.o. (viz § 8). Právnická osoba PR&PL s.r.o. je dodavatelem v oblasti prodeje zboží. Právnická osoba PR&PL s.r.o. je zprostředkovatelem služeb v oblasti prodeje zboží.

Kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami uzavřením kupní smlouvy nebo doručením (předáním) objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

 

§ 2 Provozovatel obchodu, dodavatel:

Provozovatelem internetového obchodu www.max-i.cz a zprostředkovatelem služeb je:

PR&PL s.r.o.
IČ: 08689679
DIČ: CZ08689679
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha

Spisová značka
C 323315/MSPH Městský soud v Praze

 

§ 3 Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží objednané v internetovém obchodě provozovatele bude dodáno kupujícímu dodavatelem na základě objednávky, kterou vytvořil kupující v internetovém obchodě provozovatele. Objednávka vytvořená kupujícím v internetovém obchodě provozovatele není kupní smlouvou. Kupní smlouva bude uzavřena mezí kupujícím a jednotlivým dodavatelem na základě objednávky v internetovém obchodě provozovatele. Provozovatel předá objednávku kupujícího dodavateli ihned po provedení objednávky v internetovém obchodě provozovatele. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

§ 4 Specifikace zboží

Zbožím se rozumí veškeré produkty nabízené a prodávané v internetovém obchodě provozovatele, které kupující může vybírat, vložit do košíku a poté objednat. Specifikace jednotlivého zboží a jeho atributy (jako materiál, barva, … atd.) jsou vypsány písemně v objednávce.

 

§ 5 Kupní cena, způsoby platby

Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě www.max-i.cz. Kupní cena může být dále upravena na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a dodavatelem.

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena dodavateli na základě kupní smlouvy uzavřené mezí kupujícím a dodavatelem. Způsob platby je uveden v kupní smlouvě.

 

§ 6 Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

Termín dodání zboží objednaného v internetovém obchodě provozovatele bude specifikován dodavatelem na základě uzavření kupní smlouvy s kupujícím.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce.
Způsob dodání bude specifikován dodavatelem.

Provozovatel je povinen ihned po provedení objednávky informovat kupujícího o předání jeho objednávky dodavateli. Dodavatel je povinen informovat kupujícího o termínu dodání, způsobu dodání a dalším postupu.

Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání veřejnému dopravci nebo kupujícímu nebo osobě jím pověřené.

Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy (objednávky) budou považovány za novou objednávku. V případě její akceptace prodávajícím se na takto uzavřenou smlouvu hledí jako na smlouvu novou.

Nastanou-li po uzavření kupní smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které dodavateli (prodávajícímu) brání včas kupujícímu dodat zakoupené zboží, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo od smlouvy odstoupit. V prvně uvedeném případě je prodávající povinen o prodloužení dodací lhůty kupujícího informovat. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které prodávajícímu dočasně nebo dlouhodobě brání v plnění smluvních povinností a nemohou být prodávajícím odvráceny. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení veškeré péče řádného hospodáře zabránit prodloužení dodací lhůty zákazníkem objednaného zboží, není odpovědný za škodu, která tímto prodloužením zákazníku vznikne.

Místem plnění je místo převzetí zboží. Všechna rizika a nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího okamžikem předání zboží. Jestliže je místo plnění odlišné od sídla společnosti nebo její provozovny a zboží je kupujícímu třeba dodávat prostřednictvím třetí osoby (dopravce, pošty apod.) přechází předáním takového zboží třetí osobě všechna rizika a nebezpečí škody na zboží na tuto osobu. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím.

Instrukce týkající se specifikace zásilky, dopravních agentů, typu dopravy, balení, označení apod., jsou součástí smlouvy. Pokud tomu tak není, stanou se pro prodávajícího závaznými jenom, když budou potvrzeny písemnou formou. V případě, že není dosažena dohoda o uvedených instrukcích, prodávající odešle zásilku způsobem běžným v zemi jeho sídla. V tomto případě nenese prodávající žádnou odpovědnost za ztráty kupujícího způsobené takovouto přepravou.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 0,1%. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s učiněním objednávky a uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

§ 7 Potvrzení objednávky

Potvrzení každé dokončené objednávky z internetového obchodu je doručeno e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Potvrzení obsahuje výpis objednávky, datum vytvoření, fakturační a dodací údaje a informaci o předání objednávky dodavateli s uvedením telefonického kontaktu na dodavatele.

 

§ 8 Platba

Kupující může uhradit kupní cenu zboží hotově - při převzetí zboží, a to celou částku kupní ceny zboží. Zálohy na zboží před dodáním zboží nejsou ze strany dodavatele požadovány.

Podkladem pro platbu je prodávajícím určený doklad nebo obchodní faktura vystavená prodávajícím.
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na obchodní faktuře prodávajícího nebo na dokladu jim určeném. Platba je považována za uskutečněnou, pokud je kupní cena v plném rozsahu, včetně ostatních vedlejších plateb (bankovní poplatky, poštovné, transakční poplatky apod.) uhrazena kupujícím v hotovosti nebo připsána na účet prodávajícího u jeho banky.
Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, započítat nebo jakkoli jinak zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu.
V případě prodlení kupujícího placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu zákonný úrok z prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

 

§ 9 Odstoupení od smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena mezi kupujícím a dodavatelem. Odstoupení od kupní smlouvy se řídí obchodními podmínkami dodavatelů:

 

Byla-li smlouva uzavřena výhradně za použití alespoň jednoho komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné přítomnosti stran (prostředek komunikace na dálku) nebo byla-li sjednána mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího, může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 Pokud již Spotřebitel zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na adresu Prodávajícího za splnění těchto podmínek:

- nesmí být použité, vykazovat známky montáže,

- musí být nepoškozené, 

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu.) s originálem dokladu o koupi. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, které od něho obdržel, na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy:


- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)
- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Pokud kupující odstupuje od smlouvy po převzetí zboží, zavazuje se neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaslat zboží zpět na adresu:

 

a) Pokud je na faktuře za zboží uveden dodavatel PR&PL s.r.o..

Max-interier, Studentská 58/39, 360 07, Karlovy Vary (uveďte ID objednávky z internetového obchodu www.max-i.cz)

Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením platby dle předchozího odstavce je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

§ 10 Vady zboží, reklamace:

Co dělat když je výrobek poškozený

Pokud převezmete výrobek a ukáže se, že je poškozený, je potřeba reklamovat nepoužitý nebo nesmontovaný výrobek a to včetně veškerých obalových materiálů, výplní atd. Je nutné tentýž pracovní den, kdy došlo k převzetí zboží, písemně oznámit vzniklý problém na e-mail info@max-interier.cz . Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Výrobek byl doručený zásilkovou přepravní službou

Kupující je povinen při dodání zásilky společně s přepravcem překontrolovat stav zásilky (poškození obalu, počet kusů, neporušenost lepící pásky apod.). V případě, že je poškozený obal nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být mechanicky poškozené i samotné zboží, doporučujeme sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby, případně zásilku nepřebírat. 

Výrobek jste si osobně převzali na pobočce

Přestože jste si převzali výrobek na pobočce, nelze vyloučit poškození zboží. Pro převzetí výrobku na pobočce platí stejná pravidla, jako při převzetí zásilky od přepravní služby. Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat její stav (poškození obalu, počet kusů atd.) V případě, že je poškozený obal nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být mechanicky poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku důkladně zkontrolovat a případně sepsat zápis o poškození zásilky.

Kdy nebude reklamace uznána

Z pochopitelných důvodů bohužel nelze uznat reklamaci výrobku, který byl použitý nebo smontovaný. K případné reklamaci je nutné dodat výrobek včetně veškerých obalových materiálů a výplní. Proražený obal krabice apod. bez záznamu o poškození zásilky může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce stanovené obchodními podmínkami dodavatele.
Veškeré reklamace se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi kupujícím a dodavatelem.

 

 

§ 11 Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Prodávající dále informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit i mimosoudně, věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je pak také Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

 

§ 12 Ochrana osobních údajů:

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré Údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představuje dodavatel, kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro bezproblémové uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a dodavatelem.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se kupujícím internetového obchodu www.max-i.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše. Poskytnutí požadovaných osobních údajů je dobrovolné a kupující tímto dává k jejich zpracování provozovateli a dodavateli svůj souhlas. Současně kupující výslovně prohlašuje, že byl poučen o právech a povinnostech, které se zpracováním osobních údajů souvisí dle zákona č.101/2000 Sb. (zejména o právu požadovat informace o tom, jaké informace jsou o nich evidovány, právo svůj souhlas kdykoliv odvolat). Podle §21 cit. zák. každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se na Úřad může subjekt údajů obrátit přímo. Kupující tímto dává právnické osobě PR&PL s.r.o.. souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaných z této kupní smlouvy. Současně dává kupující právnické osobě PR&PL s.r.o.. souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností právnické osobě PR&PL s.r.o..

 

§ 13 Další ustanovení:

Ve všech stanovených případech, kdy je kupující oprávněn doručit zakoupené zboží dodavateli - prodávajícímu z důvodů opravy, výměny, odstoupení od smlouvy apod. Prodávající si však vyhrazuje právo toto zboží nepřevzít, bude-li zasláno na dobírku.
Prodávající má právo v případě dodání nebo výměny zboží dodat kupujícímu i bez jeho souhlasu zboží stejného druhu a značky, s vylepšeným typem modelu.
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a s právním řádem platným v České republice.

 

§ 14 EET:

Poskytnutí účtenky zákazníkovi je v případě on-line nákupu/ů možné provést elektronicky (na tomto postupu však musí být mezi prodávajícím a zákazníkem shoda) jejím zasláním e-mailem či vystavením na zákaznický účet zákazníka apod., tak, aby s ní mohl zákazník volně disponovat, nebo vložením v tištěné formě k zasílanému zboží.

 

§ 15 Závěrečná ustanovení:

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.
V případě stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek vzhledem k platnému právnímu řádu nebo jeho změnám neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší těmto obchodním podmínkám nebo není-li takového ustanovení, použije se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
U gramatických chyb, které se mohou měnit smysl ustanovení těchto obchodních podmínek, kupních smluv, návodů apod., se použije toto ustanovení přiměřeně.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz